Tidak Takut dengan Ketakutan

Oleh: Tim Buddha Wacana Na antalikkhe na samuddamajjhe, Na pabbatānaṁ vivaraṁ pavissa, Na vijjatī so jagatippadeso, Yatraṭṭhito mucceyya pāpakammā. Tidak di langit,