Etika Amar Makruf Nahi Munkar

Oleh: Ust. Mukti Ali  “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah