Teologi Pluralisme Nurcholish Madjid

Oleh Budhy Munawar-Rachman “Pluralisme … [adalah] pertalian sejati kebhinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban”  Nurcholish Madjid  “Seorang Muslim tidak mengaku mempunyai agama yang khas untuk