Merawat Keluhuran Bangsa

Oleh: Tim Buddha Wacana Yavakivanca, Ananda Vajji Abhinham Sannipata Sannipatabahula Bhavissanti, Vuddhiyeva, Ananda Vajjinam Patikankha No Parihani: “…Vajji Samagga Sannipatissanti samagga Vutthahissanti,